Muzikálová škola, MdB
Muzikálová škola při MdB, zdroj MdB

Vzdělávání a výchova k umění, vzdělávání a výchova k divadlu divadlem

Na Moravě neexistuje forma vzdělávání tohoto rozměru, komplexnosti a jedinečnosti pro děti ve věku od 6 do 14 let, a právě děti v tomto věkovém rozsahu pro naše inscenace často hledáme. Nově otevřenou Muzikálovou školou při MdB tak navazujeme na dlouholetou systematickou práci s dětskými herci v našich činoherních i muzikálových inscenacích a též na úspěšnou muzikálovou přípravku dětí pro muzikál Matilda.

Chceme děti komplexně a systematicky připravovat pro náročná divadelní muzikálová představení i pro následné umělecké vzdělávání na konzervatořích a školách s uměleckou profilací. Chceme skrze hudební divadlo u dětí rozvíjet hudebně-dramatické nadání, afektivní a kognitivní schopnosti, dovednosti, vědomosti a kreativní myšlení. Děti získají skrze nejosobnější kontakt s hudebním divadlem důležité kompetence pro další osobní a osobnostní rozvoj a poznání sebe sama a prohloubí sebedůvěru zrozenou v radosti z úspěšné tvůrčí činnosti. Vše za předpokladu individuálního, vnímavého a citlivého přístupu ke každému z nich.

Vedení dětí k hudebně-divadelnímu umění v přátelském, radostném a bezpečném prostředí, v naprosté umělecké a tvůrčí svobodě má jedinečný efekt nejen v tom, že vychováváme pro naši společnost zdravou, kultivovanou, orientovanou, sebevědomou, vzdělanou, svobodomyslnou, milující a zodpovědnou osobnost prostou jakýchkoliv komplexů, v naprosté přirozenosti a lehkosti interpretace hudebnědivadelního žánru na jevišti, ale také v neoddiskutovatelném přirozeném rozvoji herecké, pohybové, hudební a sociální inteligence.

Lektoři

Výuku zajistí zkušení lektoři z řad uměleckého souboru Městského divadla Brno. Jsou to osobnosti hudebního divadla s mnohaletou jevištní praxí, většina z nich je mnohonásobnými rodiči či lektory, kteří již připravovali děti pro naše inscenace a kteří kladou důraz na pozitivní vnitřní motivaci dětí ve výuce.

Lektory Muzikálové školy při MdB budou Alena Antalová, Lenka Bartolšicová, Jan Brožek, Jiří Daniel, Kristýna Daňhelová, Anna Marie Formánková, Petr Gazdík, Eva Helbichová, Zuzana Holbeinová, Svetlana Janotová, Hana Kratochvilová, Hana Kubinová, Michal Matěj, Marta Matějová, Viktória Matušovová, Milan Němec, Igor Ondříček, Petra Šimberová, Karel Škarka a Ivana Vaňková.

Náplň jednotlivých uměleckých oborů

Herectví

Navazujeme na anglosaskou tradici hudebně-dramatického vzdělávání dětí adaptovanou na české prostředí. Děti se seznámí s různými hereckými přístupy a metodami řešení dramatických situací. V rámci hereckých lekcí chceme děti naučit samostatně herecky uvažovat, vnímat a cítit na základě již prožité vlastní zkušenosti, vlastního vnitřního rytmu založeného na správném dýchání a vlastní osobní a osobnostní výbavě. Chceme, aby děti dokázaly vnitřní prožívání dramatické situace pravdivě zrcadlit skrze řeč svého těla a aby si našly a osvojily svoje vlastní osobité a pravdivé vyjadřování na jevišti. Tento složitý proces se vždy opírá o zcela správně pochopenou dramatickou situaci.

Obecně se dá říci, že náplň hereckých hodin je pro všechny skupiny podobná. Rozdíl je především ve zvoleném přístupu a způsobu vedení lekcí jednotlivých lektorů, které vychází z jejich osobnosti. Dále také ve zvolení metody předání svého interpretačního umění a ve zvolení metod výuky herecké výchovy vycházející z vlastní umělecké zkušenosti s muzikálem a spolupráce s dětmi. Obtížnost textů a dramatických situací, s nimiž budou děti pracovat, bude volena citlivě s ohledem na věk a na úroveň již dosažených dovedností a schopností, se kterými k nám děti přicházejí.

Tanec

Obecně se dá říci, že obsah probrané tanečně-pohybové látky je pro všechny skupiny stejný. Děti se seznámí s různými tanečními styly, jako je street dance, jazz dance, moderní a výrazový tanec, salsa a kubánské rytmy, taneční gymnastika a pohybové hry, rytmika a další. Rozdíl mezi skupinami dětí je zejména v obtížnosti a použití jednotlivých tanečních prvků, způsobu výuky, v rozličnosti zvolených metod a ve volbě odpovídajícího hudebního doprovodu.

Zpěv

Obecně se dá říci, že se nebudeme zaměřovat na nějakou již konkrétně popsanou techniku (operní, popová atp.). V rámci našich lekcí budeme především dbát na zdravý a přirozený rozvoj hlasového aparátu každého dítěte a jeho zapojení průřezem základních disciplín hudebnědramatického žánru.

Každý lektor pak představí „vlastní“ techniku zpěvu, interpretační finesy, a především nabídne způsob uvažování nad pěveckou interpretací. Popsaný způsob uvažování považujeme za jeden z nejdůležitějších přínosů, neboť si z profesionální zkušenosti uvědomujeme, že je důležité, aby si dle získaných „návodů“ našel každý interpret zpěvu svůj unikátní postup sám.

Výuka zpěvu úzce souvisí s celkovým rozvojem každého žáka školy v oblasti hudebnědramatického žánru. Stejně jako v herectví či tanci bude mít každý žák možnost seznámit se s přístupy různých špičkových interpretů hudebního divadla. Paralelně se bude všemi třemi obory prolínat hlasový trénink v podobě vokálních a ortoepických cvičení.

Výstupy

Závěrečné představení Pískání po větru a koncertní představení Muzikálová smršť uvedeme v rámci festivalu Dokořán pro hudební divadlo 2024 na Činoherní scéně Městského divadla Brno.

Kromě toho jsou dalšími výstupy naší společné práce: nahrání vlastní písničky v prostředí profesionálního studia, kde děti zúročí výuku zpěvu na mikrofon; jednotlivé dílčí výstupy měsíčních bloků v první polovině školního roku, kdy děti dohromady, ve skupinách či jednotlivě v rámci závěrečné lekce předvedou výstup s uplatněnými měsíčními zkušenostmi a získanými či rozvinutými dovednostmi; společná práce lektorů na vzniku Základů metodiky vedení dětí mladšího a staršího školního věku v hudebnědramatickém žánru.

Udržitelnost Muzikálové školy

Po mnohaleté zkušenosti s přípravou dětí pro naše inscenace a po realizované přípravce pro muzikál Matilda (zpočátku jsme připravovali téměř 90 dětí) s přihlédnutím k časové náročnosti procesů, které jsou nutné pro uvádění hudebních inscenací na nejvyšší profesionální úrovni, jsme si ověřili, že disponujeme personálními i provozními kapacitami, díky kterým můžeme tyto procesy úspěšně realizovat.

Každý lektor všech tří uměleckých oborů má svého zastupujícího lektora, který v případě nemoci či jiných nepředvídatelných okolností znemožňujících výuku plnohodnotně zastoupí svého kolegu ve výuce a zajistí tak kontinuitu právě probíhajícího tematicky zaměřeného vzdělávání.

Do budoucna bychom rádi nabídli dětem i širší záběr výukových aktivit, které s hudebním divadlem a s hudebnědramatickým žánrem úzce souvisejí. Jedná se například o výuku stepu, akrobacie, tvůrčího psaní, dabingu, kamerového herectví a mnohé další.

Jsme přesvědčeni, že skrze zkušené inscenační a produkční týmy i divadelní zázemí a skrze naše lektory, kteří chtějí s dětmi pracovat s úctou a vnímavostí ke každému jednomu z nich, nabízíme dětem to nejlepší.

Muzikálová škola při MdB
Muzikálová škole při MdB, zdroj MdB